Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

K-net Technical International Group, s.r.o. pro e-shop

 

1.1.   Společnost K-net Technical International Group, s.r.o., se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, IČ: 47916745, vedená u Krajským soudem v Brně, vložka C 10425 (dale jen K-net), vydává podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

1.2.   Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností K-net, jako prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu prodávajícího na internetových stránkách http://www.ittoys.cz Veškeré smluvní vztahy vzniklé a uzavřené s prodávajícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího se řídí těmito VOP ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy okamžikem uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před samotným uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


2.1.   Prodávající:

K-net Technical International Group, s.r.o., se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, IČ: 47916745, vedená u Krajským soudem v Brně C 10425

Bankovní spojení:
 
GE Money Bank a.s., pobočka Brno, č.ú. 107603514/0600  (pro bankovní převody)
Česká Spořitelna a.s., pobočka Brno, č.ú. 2699086379/0800 (pro platební karty)
 

Kontaktní adresy pro písemný styk:

a) Korespondenční: K-net Technical International Group, s.r.o., Olomoucká 170, 627 00 Brno - Černovice

b) E-mailová: info@ittoys.cz - obecné dotazy, informace, reklamace

2.2.   Kupující je fyzická nebo právnická osoba, které K-net poskytuje služby nebo zboží na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP.


3.1.   E-shop obsahuje seznam nabízeného zboží včetně uvedení ceny bez DPH nabízeného zboží. Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena zboží vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.


4.1.   Pro objednání konkrétního zboží vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá (fyzická) osoba (vyplní jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČ, DIČ, kontaktní osobu, telefon a e-mail). Kupující dále vybere zboží, způsob platby a způsob dodávky zboží. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.

4.2.   Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající není povinen uzavřít na základě objednávky kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily uzavřenou kupní smlouvu.

4.3.   Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření prodávajícím archivována nejméně po dobu 30 dnů, archivované kupní smlouvy nejsou přístupné.


5.1.   Kupní cena je uvedena u jednotlivého zboží bez DPH. K uvedené kupní ceně budou připočítány DPH v platné výši, náklady na dopravu, dle kupujícím v objednávce zvoleného způsobu dopravy. Náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím nese kupující.

5.2.   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

5.3.   Kupující před odesláním objednávky v nabídce nákupního košíku zvolí způsob platby. Kupní cenu včetně souvisejících nákladů je možné uhradit:

a)     v hotovosti při osobním odběru na provozovně prodávajícího

b)     dobírkou - při dodání zboží v místě určeném kupujícím

c)     platba předem poukázáním na bankovní účet prodávajícího

d)     platba platební kartou přes internet

e)     online platba přes účet PayPal

5.4.   V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena, včetně souvisejících nákladů splatná při převzetí zboží. Pokud nedojde k převzetí zboží (např. pro odepření převzetí ze strany kupujícího), nemá toto vliv na povinnost zaplatit kupní cenu, kupní cena je v tomto případě splatná okamžikem, kdy se určený dopravce bez úspěchu pokusil zboží doručit.

5.5.   V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit zálohovou fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu. Platba je splatná do 14 dnů od vystavení faktury. V případě neuhrazení částky kupujícím v době splatnosti zálohové faktury (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

5.6.   V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.


6.1.   Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby způsoby uvedenými pod body c), d) a e) článku 5.3. těchto VOP je zboží odesláno společně s daňovým dokladem, do 24 hodin po přijetí platby na účet prodávajícího, je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky.

6.2.   Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší, než dodací lhůta uvedená na elektronickém obchodě, vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a informovat ho delší dodací lhůtě.  

6.3.   Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím při registraci do internetového obchodu – vyplnění objednávkového formuláře.

6.4.   Zboží je doručováno dle zvoleného způsobu kupujícím.

-         JL Transport (dle ceníku)

-         PPL (dle ceníku)

Cena v závorce definuje standardní cenu dopravy zboží. Pokud je porušena některá z podmínek dopravy (viz. VOP 6.5.) řídí se cena dopravy ceníkem dopravce.

6.5.   Pokud hmotnost doručovaného zboží překročí hmotnostní limit 5 kga/nebo pokud je zboží doručováno mimo území České Republiky, je cena dopravy účtována dle platného ceníku daného dopravce. Kompletní seznam ceníků dopravců ke stažení zde

6.6.   Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.


7.1.   Mimo shora upravené a zákonem stanovené možnosti odstoupení je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.


8.1.   Reklamace a záruka se řídí platným Reklamačním řádem prodávajícího pro e-shop a právní úpravou zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.


9.1.   Kupující, kterým je fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku (dále jen spotřebitel), má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě tohoto odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně a je-li to možné v původním obalu.


10.1.   Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil při uzavření kupní smlouvy, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a byl poučen o svých dalších právech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů.

10.3.   Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.


11.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem, a to obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Pro veškeré právní spory, které vzniknou ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, nebo v souvislosti s ní mezi jejími účastníky, si účastníci sjednávají, že je příslušný věcně a místně příslušný soud určený v souladu s českým právním řádem dle sídla prodávajícího. V případě mezinárodních vztahů si účastníci volí, že se vzájemné vztahy řídí českým hmotným i procesním právem s tím, že ve věci budou rozhodovat věcně příslušné české soudy s místní příslušností dle sídla prodávajícího.


12.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.11.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

 

 

Nákupní košík

0 ks zboží celkem za 0,00 

Zobrazit košík

Přihlášení uživatele

   

Zapomenuté heslo | Registrovat

IT TOYS

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx